ผู้อำนวยการบริษัท จะต้องดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธุรกิจและอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมาก เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด แม้จะมีเจตนาที่ดีที่สุด ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้น และในฐานะผู้อำนวยการบริษัท คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อการกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนหน้าที่หรือการกระทำที่ผิด

บริษัท AMG เราเข้าใจความเสี่ยงด้านความรับผิดที่กรรมการและเจ้าหน้าที่ธุรกิจได้รับ นี่คือเหตุผลที่นายหน้าประกันภัยผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงขององค์กร และการแก้ปัญหาการระกันภัยที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเพื่อครอบคลุมเพื่อตัวคุณ ไม่เพียงแต่แค่เฉพาะธุรกิจของคุณ

ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ (D&O) จะปกป้ององค์กรและคณะกรรมการจากข้อกล่าวหาและคดีความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับ :

 • การฝ่าฝืนหน้าที่ทางกฎหมาย
 • วิธีปฏิบัติในการจ้างงาน
 • ข้อผิดพลาดของการตัดสิน แม้ว่าจะทำอย่างบริสุทธิ์ใจ
 • ความล้มเหลวในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
 • การรายงานข้อผิดพลาด
 • การไม่เปิดเผยความผิดพลาด
 • การบิดเบือนความจริง
 • การต่อต้านการผูกขาดหรือการดำเนินธุรกิจที่หลอกลวง
 • ความล้มเหลวในการปฏิบัติตาม
 • การไม่เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในตำแหน่งของคุณ คุณอาจได้รับการเรียกร้อง การเคลม โดย

ผู้ถือหุ้น (ไม่ว่าจะเป็น การควบรวมกิจการ, ข้อพิพาท, ประสิทธิภาพทางการเงิน, การล้มละลาย, การบริหาร การชดเชยหุ้นหรือการเสนอขายสาธารณะ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยและการรายงานสถานะทางการเงินที่ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง)

พนักงาน (ไม่ว่าจะเป็น การเรียกร้องสำหรับการเลิกจ้างโดยมิชอบ การล่วงละเมิดหรือความล้มเหลวในการจ้างงาน ข้อพิพาทในเรื่องของ การเลื่อนตำแหน่ง เรื่องบำเหน็จบำนาญ และผลประโยชน์ต่างๆ)

คู่แข่ง (รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, ความลับการค้า, การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการแย่งชิงลูกค้าของคู่แข่ง)

ในนามบริษัท (รวมถึงการกระทำของผู้ชำระบัญชี ในนามของ บริษัท ที่กล่าวหาการค้าหลักทรัพย์ที่มีหนี้สินล้นพ้น)

คุณสมบัติของนโยบาย

 • ครอบคลุมการฟ้องร้องดำเนินคดีจากผู้มีส่วนได้เสียกับกรรมการและเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการทำผิดหน้าที่หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย
 • ตอบสนองต่อการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงการเสนอขายหุ้น IPO หรือการริเริ่มด้านหนี้สินหรือส่วนอื่น ๆ การควบรวมกิจการ การรายงานทางการเงิน ภาระผูกพันทางกฎหมายอื่น ๆ และความล้มเหลวขององค์กร
 • ครอบคลุมกรมธรรม์ความรับผิดแบบครอบคลุมส่วนเกินที่กรรมการและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดรับผิดชอบรวมถึงบริษัทย่อยทั้งหมด การประกันภัยสามารถขยายไปยังกิจการร่วมค้าหรือตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ครอบคลุมกรรมการและเจ้าหน้าที่ปัจจุบัน, อดีตและอนาคตทั้งหมดในฐานข้อมูลที่ไม่มีชื่อ
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายของตัวแทนเมื่อกฎหมายกำหนดให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่มีการสอบสวนหรือจำเป็นต้องให้ความร่วมมือหรือให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับองค์กร รวมไปถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการสืบสวนและการป้องกันการเรียกร้องของกรรมการและเจ้าหน้าที่
 • ครอบคลุมการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานที่มีการฟ้องร้องบริษัท
 • ครอบคลุมการเรียกร้องหลักทรัพย์ที่มีการฟ้องร้องบริษัท