เราทำงานอย่างไร

ธุรกิจและลูกค้าส่วนบุคคล มักจะเผชิญกับหลากหลายความเสี่ยงและวัตถุประสงค์เมื่อได้รับการคุ้มครองประกันภัย การบริการของเราจะไม่มีทางหยุด เมื่อคุณตกลงเป็นลูกค้ากับเรา

เราช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างทางออกในการแก้ปัญหาการประกันภัย และการจัดการความเสี่ยง โดยปรับเปลี่ยนและออกแบบโดยเน้นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมกรอบในการทำงานที่มอบการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ในการทำงานร่วมกับลูกค้า เรานำเสนอหนทางการแก้ปัญหาที่สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า โดยครอบคลุมทุกด้านของกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การเปลี่ยนแปลง และการดำเนินงานบนพื้นฐานความเข้าใจในความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของลูกค้า ด้วยวิธีที่เรียกว่า “4D” ดังนี้

กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง 4D ที่ AMG

เราเริ่มต้นด้วยขั้นตอนการค้นคว้า มีการลงทุนกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจธุรกิจของพวกเขา และในทุกๆความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบ รับรู้และอธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือรายรับของคุณ ใช้กลยุทธ์ที่สามารถค้นหาความเสี่ยงทางธุรกิจ รวบรวมข้อมูลจำนวนมากในการจัดการความเสี่ยง และมีโปรแกรมลดความเสี่ยงที่สามารถแก้ปัญหาใหม่ๆโดยเข้าใจปัญหาของลูกค้าในแต่ละคนอย่างเที่ยงแท้

ขั้นตอนการกำหนดการในกระบวนการทำงาน เรารวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันและพยายามทำความเข้าใจถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดจากขั้นตอนการค้นคว้าขั้นตอนแรก การกำหนดความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ รวมถึงการคำนึงถึงความเสี่ยงที่ไม่แน่นอน และดำเนินการประเมินเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ ทราบถึงความเสี่ยงตัวไหนที่ควรให้สนใจ ตัวไหนที่ควรให้ความสำคัญที่สุด เรียนรู้การจัดการความเสี่ยงการลดความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

เราจะช่วยเหลือลูกค้าในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่องบดุลของลูกค้า กระบวนการจัดลำดับความเสี่ยงในแง่ของความน่าจะเป็นและผลกระทบ การช่วยเหลือลูกค้าในการกำหนดขอบเขต ปริมาณ และการจัดลำดับความเสี่ยงขององค์กร

ในกระบวนการทำงานของ AMG เราจะดำเนินการ ลงรายละเอียดของข้อความคิดเห็น ต่อความเสี่ยงสำคัญของคุณ ในการจัดการประกันภัยและการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้อื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จัดให้มีการวัดความครอบคลุมของการประกันภัยต่อความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่าง “ความเสี่ยง กับ การประกันภัย”

ขั้นตอนการออกแบบ คือขั้นตอนของการแก้ปัญหาเชิงความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย หรือแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นด้วยตัวเลือกต่างๆ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง โดยสิ่งนี้เรียกว่า “การวางแผนการตอบสนองต่อความเสี่ยง” ในระหว่างขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถประเมินความเสี่ยงและจัดอันดับความเสี่ยงสูงสุดของคุณ และกำหนดแผนในการดูแลหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มากที่สุด

มีการออกแบบและการทดสอบการแก้ปัญหาการถ่ายโอนความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้ในด้านลบ ประกอบกับส่งเสริมการเพิ่มโอกาสด้านบวก เราสามารถสร้างกลยุทธ์การลดความเสี่ยง แผนป้องกันและแผนสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มมาตรการการบรรเทาความเสี่ยง สำหรับการจัดอันดับสูงสุดหรือความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุดในขั้นตอนนี้ เราจะเข้าไปมีความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อหาทางออกหรือแบ่งปันความคิดหรือไอเดียก่อนที่จะถึงในขั้นตอน Deliver ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทำงานของเราคือขั้นตอนการส่งมอบ มีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อันได้แก่ การสรุปผลตอนจบ การผลิต การเปิดตัว การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล โดยขั้นตอนนี้อาจเกี่ยวข้องกับการดึงทรัพยากรบุคคลผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนร่วมงาน และหุ้นส่วนของทีม เพื่อช่วยเหลือส่งมอบการแก้ปัญหาการจัดการความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง และการจัดวางประกันภัยสุดครอบคลุมในราคาที่เหมาะสม

  • การแก้ปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ
  • การเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงใหม่และความเสี่ยงอื่นๆ
  • การแจ้งเตือนความความเสี่ยงหรืออันตรายใหม่
  • การให้ความสำคัญในการให้คำปรึกษา