เงื่อนไขและข้อกำหนด

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานของ www.amgib.com (“เว็บไซต์”) โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียด โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณต้องยืนยันให้แน่ใจว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตาม หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดหยุดใช้เว็บไซต์นี้ทันที

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การใช้งานเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท AMG Insure Broker จำกัด ไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมธุรกรรมตามสัญญาระหว่างคุณกับเราหรือ บริษัทในเครือของเรา การซื้อบริการหรือประกันภัยจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะและข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับบริษัทในเครือของเรา

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเว็บไซต์

เราอาจแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้าเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

เราอาจปรับปรุงเว็บไซต์เป็นครั้งคราวและอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้อาจล้าสมัยในเวลาที่กำหนด และเราไม่มีภาระผูกพันในการอัพเดท

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ในนั้นจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้น

การขาดความน่าเชื่อถือในข้อมูล

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อให้คำแนะนำใด ๆ ทั้งสิ้น (ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรืออื่น ๆ ) ที่คุณควรหรืออาจไว้วางใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ควรถูกนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจใด ๆ หรือเพื่อทำการหรือละเว้นจากการกระทำใด ๆ โดยไม่ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ

แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ แต่เราไม่ได้เป็นตัวแทนประกันหรือรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์มีความถูกต้องเพียงพอครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง ทันสมัยหรือเหมาะสมกับสิ่งต่างๆใดๆก็ตาม ในวัตถุประสงค์เฉพาะ

เว็บไซต์อาจมีลิงค์ที่นำไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยบุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบต่อลิงก์ดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้บทบัญญัติของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวจะไม่ถูกตีความเป็นการรับรองโดยเรา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามเหล่านั้น

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในส่วนของ “ศูนย์นักลงทุน” บนเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การคาดการณ์ และการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และเงื่อนไขทางการเงินของ บริษัท AMG  Insure Broker จำกัด ข้อความเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยง สมมติฐาน และความไม่แน่นอน และไม่ควรเชื่อถือในการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ บริษัท AMG Insure Broker จำกัด ไม่จำเป็นต้องรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้นจึงไม่ควรเชื่อถือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ราคาของหุ้น และรายได้ที่ได้รับอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และนักลงทุนอาจไม่สามารถชดใช้จำนวนเงินลงทุนเดิม โปรดทราบว่าเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลของข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนด

ความพร้อมใช้งาน

เราไม่รับรอง หรือรับประกันว่า เว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ในนั้นจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาดตลอดเวลา รวมถึงข้อบกพร่อง (ถ้ามี) เราไม่รับประกันว่าจะได้รับการแก้ไข เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าถึงได้นั้นจะปราศจากไวรัส, Worm , Trojan หรือโปรแกรมไวรัสอันตรายอื่น ๆ

นอกจากนี้เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์จะสามารถให้บริการหรือมอบให้คุณได้อย่างต่อเนื่อง เราอาจระงับถอนหยุดหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมด หรือบางส่วนของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ทุกเวลาหรือทุกช่วงเวลา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์และเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นั้นเป็นของเราและ / หรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา ผลงานเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาทั่วโลก สงวนลิขสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด

คุณสามารถพิมพ์ สำเนา หรือดาวน์โหลดแยกหน้าใด ๆ จากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณ และคุณสามารถเรียกความสนใจจากบุคคลอื่นในองค์กรของคุณไปยังเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

คุณไม่สามารถดัดแปลงกระดาษ หรือสำเนาดิจิทัลของวัสดุใด ๆ ที่คุณพิมพ์ออกมา หรือดาวน์โหลด ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม และคุณต้องไม่ใช้ภาพประกอบ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือลำดับเสียง หรือกราฟิกใด ๆ แยกต่างหากจากข้อความที่แนบมา

คุณต้องไม่ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเราหรือผู้ให้อนุญาตของเรา

ข้อจำกัดความรับผิดของเรา

ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้รับการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา การฉ้อโกง หรือการหลอกลวงที่เป็นเท็จของเรา หรือความรับผิดอื่น ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัด ตามกฎหมายอังกฤษ

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเราไม่รวมเงื่อนไขการรับประกัน การรับรอง หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดที่อาจนำไปใช้กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ แม้ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้:

  • - การใช้ หรือไม่สามารถใช้ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์;
  • - การสูญเสียกำไร การสูญเสียสัญญา การสูญเสียการขาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียรายได้ (ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม);
  • - use of or inability to use or access the Website or any information contained on the Website;
  • - ธุรกิจหยุดชะงัก;
  • - การสูญเสียการออมจากที่คาดการณ์;
  • - การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน ความนิยมหรือชื่อเสียง หรือ
  • - การสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณในกรณีที่การสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากคุณนั้นเกิดจากการจัดหาข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด ล้าสมัย หรือไม่สมบูรณ์โดยคุณ หรือบุคคลที่สาม หรืออันเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากเราหรือหุ้นส่วนตัวแทนหรือพนักงานของเรา

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยและคู่กรณีที่ส่งต่อไปยังเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลแห่งประเทศไทย

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆจะใช้คำจำกัดความต่อไปนี้:

“AMG” หรือ “We” หมายถึง บริษัท AMG Insure Broker จำกัด

พฤษภาคม 2562