ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทาง เราจะจัดหาแหล่งที่มาและต้นทุนที่คุ้มค่าเพื่อปกป้องสินค้าของคุณให้ดีที่สุด

หากธุรกิจของคุณนำเข้า จัดจำหน่าย ผลิต หรือส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือส่วนประกอบใด ๆ ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นสิ่งจำเป็นกับคุณ

ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลให้ความคุ้มครองความสูญเสียทางกายภาพ หรือความเสียหายต่อสินค้าในระหว่างการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ และทางบกที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า / ส่งออกและการจัดส่งภายในประเทศ ขอบเขตของความครอบคลุมจะรวมถึงการขนถ่ายสินค้า การขนส่ง การจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า สินค้าที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้ ได้แก่เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูป ฯลฯ