Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/customer/www/amgib.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 30

ความเสี่ยงด้านเครดิตและการเมือง

ทีมงานของ AMG มีประสบการณ์มากมายในการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตและการเมืองโดยเฉพาะ และสนุกกับการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาประกันภัยตามความต้องการของลูกค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิตและการเมือง

ในเรื่องการค้าทั้งระหว่างประเทศและในประเทศ เราถือเป็นความท้าทายใหม่ที่แตกต่างจากความเสี่ยงทางธุรกิจทั่วไป ความเสี่ยงด้านเครดิตและการเมืองจะคุ้มครองการโอนความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดจากการค้าหรือการดำเนินงานทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ เช่นเดียวกับตลาดที่เพิ่งเปิดใหม่และส่วนต่างๆของโลกที่กำลังพัฒนา

นอกจากนี้ อาจมีการสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากการไม่ชำระเงินของลูกค้ารายใหญ่ ความไม่พอใจในสัญญาการค้าต่างประเทศ การแทรกแซงการลงทุนจากต่างประเทศ หรือบริษัทในเครือในประเทศที่มาจากรัฐบาลโดยตรง ความไม่แน่นอนทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม รวมไปถึงการค้าระหว่างประเทศ

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้าช่วยป้องกันการไม่ชำระเงินซึ่งเกิดจากความเสี่ยงด้านเครดิต เช่นการผิดนัดชำระหนี้หรือล้มละลาย

การประกันความเสี่ยงทางการเมืองจะช่วยป้องกันการไม่จ่ายเงินเนื่องจากเจอเหตุการณ์หรือเหตุสุดวิสัยทางการเมือง รวมถึงการก่อการร้าย สงครามและความรุนแรงทางการเมืองอื่น ๆ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่ไม่สามารถทำการชำระเงินได้เนื่องจากการกระทำของรัฐบาลต่างประเทศ